Home

Contents

facebook

Youtube

Bachelor of Business Administration (BBA) in International Business

១- គោលបំណង (Program Objective)

   កម្មវិធីសិក្សានៃឯកទេសគ្រប់គ្រង ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលដល់និស្សិតនូវចំណេះដឹង សមត្ថភាព ជំនាញផ្នែករឹង ជំនាញផ្នែកទន់ និងឥរិយាបថល្អ ដែលនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាអាចធ្វើការងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលស្របតាមបរិបទអាស៊ាន និងតំបន់ ​។

 

២- ផលសម្រេចរំពឹងទុក (Expected Leaning Outcome)

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសនេះនឹងអាច ៖

 • វិភាគពីបរិស្ថានធុរកិច្ចសាកល និងតំបន់ (Analyze the global and local business environment).
 • ប្រើប្រាស់ជំនាញក្នុងការគិតពិចារណាក្នុងស្ថានភាពធុរកិច្ច (Use critical thinking skills in business situations).
 • ពន្យល់ពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ នយោបាយ និងច្បាប់សំខាន់ៗដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រតិបត្តិការធុរកិច្ច នៅក្នុងប្រទេសដទៃ(Explain regional economic integration, policy and  the key legal issues related to businesses operating in other countries)
 • វិភាគពីស្ថានភាពទីផ្សារសាកល ដើម្បីសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើធុរកិច្ចនាំចេញ-នាំចូល
 • ប្រើប្រាស់ជំនាញអន្តរបុគ្គ ដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយដៃគូដែលមានវប្បធម៌ផ្សេងគ្នា
 • រៀបរាប់ពីប្រវត្តិសាស្រ្តសំខាន់ៗ វប្បធម៌ ប្រព័ន្ធនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍
 • ផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែង តាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការសិក្សា និងការងារ​
 • ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋបាល
 • ប្រមូល គណនា វិភាគ និងបកស្រាយស្ថិតិ ឬព័ត៌មាន និងលើកជាដំណោះស្រាយដើម្បីសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្ត
 • ប្រតិបត្តិការងារប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ
 • បង្កើតទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង សេចក្តីក្លាហាន គំនិតផ្តួចផ្តើម និងគំនិតច្នៃប្រឌិត
 • ធ្វើការងារជាក្រុម ដឹកនាំក្រុមការងារ ប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ វិភាគ និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈម ស្របតាមការវិវត្ត របស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • ធ្វើការស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯង ដើម្បីបន្តការសិក្សាទៅកម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់។

 

៣- ឱកាសការងារ (Job Opportunity)

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសនេះនឹងអាចក្លាយជា ៖

 • ភ្នាក់ងារនាំចេញ-នាំចូល (Import/Export agent)
 • ជាអ្នកប្រឹក្សាពីការវិនិយោគរូបិយវត្ថុបរេទស (Foreign currency investment advisor)
 • អ្នកកំណាងលក់បរទេស (Foreign sales representative)
 • ទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិ (International management consultant)
 • អ្នកគ្របគ្រងក្រុមហ៊ុន​សាជីវកម្ម
 • អ្នកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មងន្តរជាតិ និងពន្ធគយ
 • សហគ្រិនអន្តរជាតិ
 • គ្រូបង្រៀនផ្នែកធរុកិច្ចអន្តរជាតិ នៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលរដ្ឋ និង ឯកជន។

 

៤- រចនាសម្ព័ន្ធអប់រំ 

កម្មវិធីសិក្សាជំនាញគ្រប់គ្រង ត្រូវសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំ ស្មើ ៨ ឆមាស ។ ឆ្នាំសិក្សាបែងចែកជា ២ ឆមាស ដែល ១ ឆមាសមានរយៈពេល ១៥ សប្ដាហ៍ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការប្រឡង។ ដើម្បីបញ្ចប់ការ​សិក្សាកម្មវិធីនេះ និស្សិតត្រូវទទួល បានចំនួន ១២0 ក្រេឌីត ដែលមានមធ្យមភាគនៃពិន្ទុនិទ្ទេសសរុប (GPA) យ៉ាងតិច 2.00។

 

៥- លក្ខខណ្ឌចូលរៀន

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬវិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សញ្ញាបត្រដែល មានតម្លៃស្មើ
 • បេក្ខជនត្រូវជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានដែលរៀបចំដោយ សាកលវិទ្យាល័យ ត្រួតពិនិត្យ និងទទួល​ស្គាល់​​ដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា។ ក្នុងករណីបេក្ខជនធ្លាក់លើមុខវិជ្ជាណាមួយក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ បេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមុនឆ្នាំ ២០០២ ត្រូវប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀន ។

 

៦- ផែនការសិក្សា

Year of Study: Foundation                                                                                                        Credits: 30

Number of Subjects: 10                                                                                                        Total Hours: 450      

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FDYB111

Public Administration

45

3

2

FDYB127

Microeconomics

45

3

3

FDYB121

History and Culture of Southeast Asia

45

3

4

FDYB101

Computer for Administration

45

3

5

FDYB122

English for Academic Purposes I

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FDYB108

Mathematics for Business and Economics

45

3

2

FDYB110

Principles of Philosophy

45

3

3

FDYB128

FA2: Maintaining Financial Records I

45

3

4

FDYB112

Introduction to Business

45

3

5

FDYB123

English for Academic Purposes II

45

3

Total

225

15

           

 

 

Year of Study: II                                                                                                                      Credits: 30

Number of Subjects: 10                                                                                                        Total Hours: 450

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

ACCB233

FA2: Maintaining Financial Records II

45

3

2

ACCB234

MA2: Managing Cost and Finance I

45

3

2

STAB230

Statistics for Business and Economics

45

3

4

MKTB227

Principles of Marketing

45

3

5

ENGB769

English for Academic Purposes III

45

3

Total

225

15

Semester II

 

No.

Code

Subject

Hours

Credit

 

1

ECOB219

Macroeconomics

45

3

 

2

ACCB235

MA2: Managing Cost and Finance II

45

3

 

3

MGTB226

Principles of Management

45

3

 

4

MKTB221

Marketing Management

45

3

 

5

ENGB770

English for Business Studies I

45

3

 

Total

225

15

 

 

Year of Study: III                                                                                                                      Credits: 30

Number of Subjects: 11                                                                                                        Total Hours: 450

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

FINB236

F9: Financial Management  I

45

3

2

MGTB217

Human Resource Management

45

3

3

SOSB703

Problem Solving and Critical Thinking

22.5

1.5

4

SOSB702

Personal Development

22.5

1.5

5

LAWB212

Business Law

45

3

6

ENGB771

English for Business Studies II

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

BUSB218

International Business

45

3

2

BUSB214

Entrepreneurship

45

3

3

MGTB224

Organizational Behavior

45

3

4

 

Global Supply Chain Management

45

3

5

BUSB229

Research Methodology

45

3

Total

225

15

 

Year of Study: IV                                                                                                                       Credits: 30

Number of Subjects: 6     and Bachelor Thesis                                                                    Total Hours: 810     

Semester I

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

 

Leadership

45

3

2

 

Cross-cultural Communication and Management

45

3

3

 

Global Marketing

45

3

4

 

Regulations for International Logistics

45

3

5

 

Import and Export Management

45

3

Total

225

15

Semester II

No.

Code

Subject

Hours

Credit

1

 

International Business Entry Strategy

45

3

 

 

Bachelor Thesis

540

12

Total

585

15