ទំព័រដើម

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


សូមស្វាគមន៍ការចួលមកកាន់គេហទំព័ររបស់សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មុខជំនាញ គ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សម្រាប់និស្សិតទូទៅ និង ៣០% សម្រាប់អតីតនិស្សិត USEA ចូលរៀនថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២   អានបន្ត
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មុខជំនាញ រដ្ឋបាលសាធារណៈ បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សម្រាប់និស្សិតទូទៅ និង ៣៥% សម្រាប់អតីតនិស្សិត USEA ចូលរៀនថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២   អានបន្ត
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មុខជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្យា បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សម្រាប់និស្សិតទូទៅ និង ៣៥% សម្រាប់អតីតនិស្សិត USEA ចូលរៀនថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២   អានបន្ត
សកម្មភាពការការពារគម្រោងសារណារបស់និស្សិតជំនាន់ទី១៣ មុខជំនាញនីតិសាស្ដ្   អានបន្ត
ពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងវិទ្យាសាស្ថានរ៉ាអ៊ុលវ៉ាល់លែនប៊ើក របស់ប្រទេសស៊ុយអ៊ែត។   អានបន្ត
[USEA-ACCA Program] កម្មវិធីសិក្សាវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យជំនាញ ACCA ស្តង់ដាចក្រភពអង់គ្លេស គណនេយ្យករជំនាញបច្ចេកទេស (CAT) សិក្សាថ្ងៃសៅរ៍-ថ្ងៃអាទិត្យអានបន្ត