ទំព័រដើម
Examination Results
Associate Outstanding Students Promotion 9 Semester 1 and 2

មាតិកា

facebook

Youtube

បញ្ជីសិស្សពូកែ សម្រាប់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងជំនាន់ ៩ ឆមាស​ទី១ និងទី២

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតរៀនពូកែ
ប្រចាំមហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
ដេប៉ាតឺម៉ង់ សេដ្ចកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម
ទទួលបានអាហារូបករណ៍ រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងប័ណ្ណសរសើរ
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី ៩ ឆមាសទី ២ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

ល.រ
អត្តលេខ
គោត្តនាម-នាម
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
កំណើត
មធ្យមភាគ
អាហារូបករណ៍
លំដាប់
លេខ
អក្សរខ្មែរ
អក្សរឡាតាំង
រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត
និងប័ណ្ណសរសើរ
01 ASR090097 ឈរ លីផេង CHHOR LYPHENG  18-08-1996 88.81 ១០០%-ប័ណ្ណសរសើរ
02 ASR090029 សៀក សុផាត SEAK SOPHAT  21-03-1996 82.55 រង្វាន់-ប័ណ្ណសរសើរ
03 ASR090252 ធី សេងថៃ THY SENGTHAI  04-06-1994 80.11 ប័ណ្ណសរសើរ
សរុបនិស្សិតរៀនពូកែប្រចាំដេប៉ាតឺម៉ង់មានចំនួន ០៣ នាក់ ស្រី 00នាក់


 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតរៀនពូកែ
ប្រចាំមហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា
ទទួលបានអាហារូបករណ៍ រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងប័ណ្ណសរសើរ
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី ៩ ឆមាសទី ២ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

ល.រ
អត្តលេខ
គោត្តនាម-នាម
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
កំណើត
មធ្យមភាគ
អាហារូបករណ៍
លំដាប់
លេខ
អក្សរខ្មែរ
អក្សរឡាតាំង
រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត
និងប័ណ្ណសរសើរ
01 ASR090170 ហួន សំបូរ HOUN SAMBO  27-02-1997 81.58 ១០០%-ប័ណ្ណសរសើរ
02 ASR090038 ថាប់ ឆៃឈាវលី THAP CHHAICHHEAVLY  09-08-1996 79.50 ប័ណ្ណសរសើរ
03 ASR090061 នឹម សានឿត NIM SANOEURT  10-05-1987 78.08 ប័ណ្ណសរសើរ
សរុបនិស្សិតរៀនពូកែប្រចាំមហាវិទ្យាល័យមានចំនួន ០៣ នាក់ ស្រី ០0 នាក់


 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតរៀនពូកែ
ប្រចាំមហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
ដេប៉ាតឺម៉ង់ ទេសចរណ៍
ទទួលបានអាហារូបករណ៍ រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងប័ណ្ណសរសើរ
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី ៩ ឆមាសទី ២ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

ល.រ
អត្តលេខ
គោត្តនាម-នាម
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
កំណើត
មធ្យមភាគ
អាហារូបករណ៍
លំដាប់
លេខ
អក្សរខ្មែរ
អក្សរឡាតាំង
រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត
និងប័ណ្ណសរសើរ
01 ASR090233 ធឿងតាត សុផារី THOEUNG TAT SOPHARY  28-02-1997 79.54 ១០០%-ប័ណ្ណសរសើរ
02 ASR090020 កុសល្យ សាកូរ៉ា KOSAL SAKORA  19-04-1996 78.93 រង្វាន់-ប័ណ្ណសរសើរ
03 ASR090025 វង់ មករា VONG MAKARA  05-02-1996 77.11 ប័ណ្ណសរសើរ
សរុបនិស្សិតរៀនពូកែប្រចាំដេប៉ាតឺម៉ង់មានចំនួន ០៣ នាក់ ស្រី ០៣ នាក់


 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតរៀនពូកែ
ប្រចាំមហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា
ទទួលបានអាហារូបករណ៍ រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងប័ណ្ណសរសើរ
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី ៩ ឆមាសទី ២ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

ល.រ
អត្តលេខ
គោត្តនាម-នាម
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
កំណើត
មធ្យមភាគ
អាហារូបករណ៍
លំដាប់
លេខ
អក្សរខ្មែរ
អក្សរឡាតាំង
រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត
និងប័ណ្ណសរសើរ
01 ASR090003 លឹម រ៉ូម៉ា LIM ROMA  15-09-1995 92.96 ១០០%-ប័ណ្ណសរសើរ
02 ASR090005 សុខ អ៊ាសាន SOK AIRSAN  24-09-1995 80.91 រង្វាន់-ប័ណ្ណសរសើរ
03 ASR090008 ឆន ម៉េងជ្រា CHHON MENGCHREA  31-03-1994 80.79 ប័ណ្ណសរសើរ
សរុបនិស្សិតរៀនពូកែប្រចាំមហាវិទ្យាល័យមានចំនួន ០៣ នាក់ ស្រី ០0 នាក់


 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតរៀនពូកែប្រចាំថ្នាក់
ទទួលបានប័ណ្ណសរសើរ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី ៩ វគ្គសិក្សាទី ១ ឆមាសទី ២
សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

ល.រ
អត្តលេខ
គោត្តនាម-នាម
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
កំណើត
មធ្យមភាគ
ផ្សេងៗ
អក្សរខ្មែរ
អក្សរឡាតាំង
១. ប្រចាំថ្នាក់ ប្រាសាទប្រែរូប ព្រឹក
01 ASR090233 ធឿងតាត សុផារី THOEUNG TAT SOPHARY  28-02-1997 79.54  
02 ASR090020 កុសល្យ សាកូរ៉ា KOSAL SAKORA  19-04-1996 78.93  
03 ASR090053 ធឿក សំដូច THOEURK SAMDOCH  15-03-1994 76.71  
២. ប្រចាំថ្នាក់ ប្រាសាទអង្គរវត្ត ព្រឹក
01 ASR090170 ហួន សំបូរ HOUN SAMBO  27-02-1997 81.58  
02 ASR090038 ថាប់ ឆៃឈាវលី THAP CHHAICHHEAVLY  09-08-1996 79.50  
03 ASR090061 នឹម សានឿត NIM SANOEURT  10-05-1987 78.08  
៣. ប្រចាំថ្នាក់ ប្រាសាទកោះកេរ្តិ៍ ព្រឹក
01 ASR090003 លឹម រ៉ូម៉ា LIM ROMA  15-09-1995 92.96  
02 ASR090005 សុខ អ៊ាសាន SOK AIRSAN  24-09-1995 80.91  
03 ASR090008 ឆន ម៉េងជ្រា CHHON MENGCHREA  31-03-1994 80.79  
៤. ប្រចាំថ្នាក់ ប្រាសាទនាគព័ន្ធ យប់
01 ASR090097 ឈរ លីផេង CHHOR LYPHENG  18-08-1996 88.81  
02 ASR090029 សៀក សុផាត SEAK SOPHAT  21-03-1996 82.55  
03 ASR090083 ពេជ្រ សុភាពភក្តី PICH SOPHEAPPHEAKDEY  20-04-1997 78.69  
៥. ប្រចាំថ្នាក់ ប្រាសាទនាគព័ន្ធ ព្រឹក
01 ASR090252 ធី សេងថៃ THY SENGTHAI  04-06-1994 80.11  
02 ASR090263 លី កាដូ LY KADO  24-07-1996 78.95  
03 ASR090130 ណាក់ ធា NAK THEA  14-03-1994 78.47  
៦. ប្រចាំថ្នាក់ ប្រាសាទអង្គរវត្ត យប់
01 ASR090025 វង់ មករា VONG MAKARA  05-02-1996 77.11  
02 ASR090180 ចាន់ ដារ៉ា CHAN DARA  03-06-1994 72.55  
03 ASR090057 ម៉ៅ សុភា MAO SOPHA  05-03-1991 71.48  
៧. ប្រចាំថ្នាក់ ប្រាសាទកោះកេរ្តិ៍ យប់
01 ASR090007 លិស អូន LIS OUN  05-03-1995 74.00  
02 ASR090126 ប៉ាង លំអិល PANG LUMEL  06-02-1991 73.34  
03 ASR090013 គង់ គឿន KONG KOEURN  12-04-1994 71.49  
សរុបនិស្សិតពូកែប្រចាំថ្នាក់មានចំនួន ២១ នាក់ ស្រី ០៥ នាក់


 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិត មករៀនឥតឈប់សោះ
ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងប័ណ្ណសរសើរ
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី ៩ វគ្គទី ១ ឆមាសទី ២
សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

ល.រ
អត្តលេខ
គោត្តនាម-នាម
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
កំណើត
ផ្សេងៗ
អក្សរខ្មែរ
អក្សរឡាតាំង
១. ប្រចាំថ្នាក់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ព្រឹក
01 ASR090003 លឹម រ៉ូម៉ា LIM ROMA  15-09-1995  
សរុបនិស្សិតរៀនឥតឈប់សោះ មានចំនួន ០១ នាក់ ស្រី ០០នាក់


 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតរៀនពូកែ
ប្រចាំមហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា
ទទួលបានអាហារូបករណ៍ រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងប័ណ្ណសរសើរ
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី ៩ ឆមាសទី ១ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

ល.រ
អត្តលេខ
គោត្តនាម-នាម
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
កំណើត
មធ្យមភាគ
អាហារូបករណ៍
លំដាប់
លេខ
អក្សរខ្មែរ
អក្សរឡាតាំង
រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត
និងប័ណ្ណសរសើរ
01 ASR090003 លឹម រ៉ូម៉ា LIM ROMA  15-09-1995 93.72 ១០០%-ប័ណ្ណសរសើរ
02 ASR090004 សុខ សានីតា SOK SANITA  28-02-1996 86.04 រង្វាន់-ប័ណ្ណសរសើរ
03 ASR090005 សុខ អ៊ាសាន SOK AIRSAN  24-09-1995 85.47 ប័ណ្ណសរសើរ
សរុបនិស្សិតរៀនពូកែប្រចាំមហាវិទ្យាល័យមានចំនួន ០៣ នាក់ ស្រី ០១ នាក់


 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតរៀនពូកែ
ប្រចាំមហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា
ទទួលបានអាហារូបករណ៍ និងប័ណ្ណសរសើរ
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី ៩ ឆមាសទី ១ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

ល.រ
អត្តលេខ
គោត្តនាម-នាម
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
កំណើត
មធ្យមភាគ
អាហារូបករណ៍
លំដាប់
លេខ
អក្សរខ្មែរ
អក្សរឡាតាំង
រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត
និងប័ណ្ណសរសើរ
01 ASR090038 ថាប់ ឆៃឈាវលី THAP CHHAICHHEAVLY  09-08-1996 83.38 ១០០%-ប័ណ្ណសរសើរ
02 ASR090061 នឹម សានឿត NIM SANOEURT  10-05-1987 81.18 ប័ណ្ណសរសើរ
03 ASR090170 ហួន សំបូរ HOUN SAMBO  27-02-1997 78.73 ប័ណ្ណសរសើរ
សរុបនិស្សិតរៀនពូកែប្រចាំមហាវិទ្យាល័យមានចំនួន ០៣ នាក់ ស្រី ០០ នាក់


 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតរៀនពូកែ
ប្រចាំមហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
ដេប៉ាតឺម៉ង់ ទេសចរណ៍
ទទួលបានអាហារូបករណ៍ រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងប័ណ្ណសរសើរ
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី ៩ ឆមាសទី ១ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

ល.រ
អត្តលេខ
គោត្តនាម-នាម
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
កំណើត
មធ្យមភាគ
អាហារូបករណ៍
លំដាប់
លេខ
អក្សរខ្មែរ
អក្សរឡាតាំង
រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត
និងប័ណ្ណសរសើរ
01 ASR090254 សឹង ឬទ្ធីសិដ្ឋ SOENG RITHYSITH  07-04-1994 80.19 ១០០%-ប័ណ្ណសរសើរ
02 ASR090020 កុសល្យ សាកូរ៉ា KOSAL SAKORA  19-04-1996 79.37 រង្វាន់-ប័ណ្ណសរសើរ
03 ASR090177 អៃ អ៊ា៓ង AY EANG  24-03-1988 77.97 ប័ណ្ណសរសើរ
សរុបនិស្សិតរៀនពូកែប្រចាំដេប៉ាតឺម៉ង់មានចំនួន ០៣ នាក់ ស្រី ០១ នាក់


 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតរៀនពូកែប្រចាំថ្នាក់
ទទួលបានប័ណ្ណសរសើរ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី ៩ វគ្គសិក្សាទី ២ ឆមាសទី ១
សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

ល.រ
អត្តលេខ
គោត្តនាម-នាម
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
កំណើត
មធ្យមភាគ
ផ្សេងៗ
អក្សរខ្មែរ
អក្សរឡាតាំង
១. ប្រចាំថ្នាក់ ខេត្តរតនគិរី ព្រឹក
01 ASR090038 ថាប់ ឆៃឈាវលី THAP CHHAICHHEAVLY  09-08-1996 83.38  
02 ASR090061 នឹម សានឿត NIM SANOEURT  10-05-1987 81.18  
03 ASR090170 ហួន សំបូរ HOUN SAMBO  27-02-1997 78.73  
២. ប្រចាំថ្នាក់ ខេត្តព្រះវិហារ ព្រឹក
01 ASR090003 លឹម រ៉ូម៉ា LIM ROMA  15-09-1995 93.72  
02 ASR090004 សុខ សានីតា SOK SANITA  28-02-1996 86.04  
03 ASR090005 សុខ អ៊ាសាន SOK AIRSAN  24-09-1995 85.47  
៣. ប្រចាំថ្នាក់ ខេត្តតាកែវ ព្រឹក
01 ASR090020 កុសល្យ សាកូរ៉ា KOSAL SAKORA  19-04-1996 79.37  
02 ASR090177 អៃ អ៊ា៓ង AY EANG  24-03-1988 77.97  
03 ASR090052 ថាន់ សុខសម្បត្តិ THAN SOKSAMBATH  05-06-1996 77.69  
៤. ប្រចាំថ្នាក់ ខេត្តរតនគិរី យប់
01 ASR090254 សឹង ឬទ្ធីសិដ្ឋ SOENG RITHYSITH  07-04-1994 80.19  
02 ASR090147 ជន់ សុជាតិ CHOUN SOCHEAT  11-02-1995 77.18  
03 ASR090025 វង់ មករា VONG MAKARA  05-02-1996 75.22  
៥. ប្រចាំថ្នាក់ ខេត្តកំពត យប់
01 ASR090211 រស់សារ៉ាយ មង្គលសាវតា ROSSARAY MONGKULSAVADA  11-09-1996 82.97  
02 ASR090007 លិស អូន LIS OUN  05-03-1995 75.23  
03 ASR090126 ប៉ាង លំអិល PANG LUMEL  06-02-1991 73.94  
សរុបនិស្សិតពូកែប្រចាំថ្នាក់មានចំនួន  ១៥ នាក់ ស្រី ០៤ នាក់


 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិត មករៀនឥតឈប់សោះ
ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងប័ណ្ណសរសើរ
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី ៩ វគ្គទី ២ ឆមាសទី ១
សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

ល.រ
អត្តលេខ
គោត្តនាម-នាម
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
កំណើត
ផ្សេងៗ
អក្សរខ្មែរ
អក្សរឡាតាំង
១. ប្រចាំថ្នាក់ ខេត្តព្រះវិហារ ព្រឹក
01 ASR090003 លឹម រ៉ូម៉ា LIM ROMA 15/09/1995  
02 ASR090008 ឆន ម៉េងជ្រា CHHON MENGCHREA 31/03/1994  
សរុបនិស្សិតរៀនឥតឈប់សោះ មានចំនួន ០២ នាក់ ស្រី ០០នាក់


 

បញ្ជីរាយនាមនិសិ្សតរៀនពូកែប្រចាំវគ្គសិក្សាទី ៣
ទទួលបានអាហារូបករណ៍ រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងប័ណ្ណសរសើរ
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី ៩ ឆមាសទី ១ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

ល.រ
អត្តលេខ
គោត្តនាម-នាម
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
កំណើត
មធ្យមភាគ
អាហារូបករណ៍
លំដាប់
លេខ
អក្សរខ្មែរ
អក្សរឡាតាំង
រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត
និងប័ណ្ណសរសើរ
01 ASR090252 ធី សេងថៃ THY SENGTHAI  04-06-1994 82.14 ១០០%-ប័ណ្ណសរសើរ
02 ASR090137 នី ច័ន្ទសិលា NY CHANSEILA  06-06-1996 80.92 ប័ណ្ណសរសើរ
03 ASR090214 ភាំង សុភឿក PHEANG SOPHOEURK  16-10-1993 80.65 ប័ណ្ណសរសើរ
សរុបនិស្សិតរៀនពូកែប្រចាំវគ្គសិក្សាមានចំនួន ០៣ នាក់ ស្រី ០០ នាក់


 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតរៀនពូកែប្រចាំថ្នាក់
ទទួលបានប័ណ្ណសរសើរ ថ្នាក់ឆ្នាំបរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី ៩ វគ្គសិក្សាទី ៣ ឆមាសទី ១
សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

ល.រ
អត្តលេខ
គោត្តនាម-នាម
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
កំណើត
មធ្យមភាគ
ផ្សេងៗ
អក្សរខ្មែរ
អក្សរឡាតាំង
១. ប្រចាំថ្នាក់ ប្រាសាទបន្ទាយក្តី យប់
01 ASR090252 ធី សេងថៃ THY SENGTHAI  04-06-1994 82.14  
02 ASR090137 នី ច័ន្ទសិលា NY CHANSEILA  06-06-1996 80.92  
03 ASR090214 ភាំង សុភឿក PHEANG SOPHOEURK  16-10-1993 80.65  
សរុបនិស្សិតពូកែប្រចាំថ្នាក់មានចំនួន  ០៣ នាក់ ស្រី ០០នាក់


 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិត មករៀនឥតឈប់សោះ
ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងប័ណ្ណសរសើរ
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង​ ជំនាន់ទី ៩ វគ្គទី ៣ ឆមាសទី ១
សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

ល.រ
អត្តលេខ
គោត្តនាម-នាម
ភេទ
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ
កំណើត
ផ្សេងៗ
អក្សរខ្មែរ
អក្សរឡាតាំង
១. ប្រចាំថ្នាក់ ប្រាសាទបន្ទាយក្តី យប់
01 ASR090247 ភី ស្រីអ៊ិញ  PHY SREYING 13/08/1995  
សរុបនិស្សិតរៀនឥតឈប់សោះ មានចំនួន ០១ នាក់ ស្រី ០១នាក់