ទំព័រដើម
About USEA
Contact us & Our Location

មាតិកា

facebook

Youtube

ទំនាក់ទំនង និងទីតាំង
 
 
 

អាសយដ្ឋាន:​ ភូមិវត្តបូព៌, ឃុំសាលាកំរើក, ក្រុងសៀមរាប, កម្ពុជា (ទល់មុខវិទ្យាល័យអង្គរ)

លេខទូរស័ព្ទ: 063 900 090, 012 859 347, 070 408 438, 012 601 405

អ៊ីម៉ែល: info@usea.edu.kh