ទំព័រដើម
About USEA
University Structure

មាតិកា

facebook

Youtube

រចនាសម្ព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័យ

USEA មានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យតាមរយៈការសម្រចចិតចុងក្រោយលើបញ្ហាសិក្សា និងរដ្ឋបាល។​ សាកលវិទ្យាធិការគឺជាអជ្ញាធរនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យដែលត្រូវបានជួយសម្រួលការងារដោយជំនួយការ​ ទីប្រឹក្សា គណៈ កម្មការឯកទេស និងសាកលវិទ្យាធិការរង ៣ រូបដែលទទួលបន្ទុកការិយាល័យផ្សេងៗគ្នា។