ទំព័រដើម
Facilities
Building

មាតិកា

facebook

Youtube

អាគារ

ក- ផ្ទៃដីសរុបរបស់គ្រឹៈស្ថាន​​​  ៖

- ផ្ទៃដីសរុបរបស់សាកលវិទ្យាល័យ ៨៩៤៥ ម៉ែត្រការេ
- ផ្ទៃដីសម្រាប់សំណង់អាគារ ១០៦៨ ម៉ែត្រការេ
- ទីធ្លា សម្រាប់ចំណតរថយន្ដ ៥៥០៣ ម៉ែត្រការេ
- សាលប្រជុំ ១៩០ ម៉ែត្រការេ
- បណ្ណាល័យ ២៨០ ម៉ែត្រការេ
- ការិយាល័យសិក្សា ៥៦ ម៉ែត្រការេ
- ការិយាល័យព្រឹទ្ធបុរស ៥៦ ម៉ែត្រការេ
- ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងស្រាវជ្រាវ ៥៦ ម៉ែត្រការេ
- ការិយាល័យរដ្ឋបាល ៤៨ ម៉ែត្រការេ
- ការិយាល័យផ្ដល់ព័ត៌មាន ២៧ ម៉ែត្រការេ
- ការិយាល័យទីប្រឹក្សា ១៥ ម៉ែត្រការេ
- ការិយាល័យសាកលវិទ្យាធិការ ៣២ ម៉ែត្រការេ
- ការិយាល័យជំនួយការសាកលវិទ្យាធិការ ១៥ ម៉ែត្រការេ

ខ- បន្ទប់ប្រើប្រាស់ការិយាល័យ បណ្ណាល័យ បន្ទប់ពិសោធន៍  ៖

- សាលប្រជុំធំ
- បន្ទប់ប្រជុំតូច
- បណ្ណាល័យ
- ការិយាល័យសិក្សា
- ការិយាល័យព័ត៌មានវិទ្យា
- ការិយាល័យព្រឹទ្ធបុរស
- ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ ទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ និងថ្នាក់ក្រោយឧត្ដម
- ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស
- ការិយាល័យ ហិរញ្ញវត្ថុ
- ការិយាល័យផ្ដល់ព័ត៌មាន
- ការិយាល័យទីប្រឹក្សា
- ការិយាល័យសាកលវិទ្យាធិការ
- ការិយាល័យជំនួយការ

អគារ USEA

USEA Building

អគារ A

USEA Building A

អគារ B

USEA Building B