ទំព័រដើម
Facilities
Lecture Room

មាតិកា

facebook

Youtube

បន្ទប់សិក្សាទ្រឹស្តី

       បន្ទប់សិក្សានីមួយៗមានលក្ខណៈធំទូលាយ បំពាក់ដោយសម្ភាររូបវ័ន្តទំនើបៗដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចំនួន ២ គ្រឿង កង្ហាពិដានចំនួន ២ គ្រឿង អំពូលភ្លើងភ្លោះ ១.២ ម៉ែត្រ ចំនួន ៤ គ្រឿង LCD Screen Projector ចំនួន ១ គ្រឿង ក្ដាខៀនកញ្ចក់ចំនួន ២ តុគ្រូបង្រៀនចំនួន ១ កៅអីគ្រូបង្រៀនចំនួន ១ កៅអីនិស្សិតចំនួន ៥៥ និងក្ដាខៀនព័ត៌មានកម្ញី (០.៦ម x ០.៦ម) ចំនួន ១ ស្របតាមនិយាមគរុកោសល្យ ដែលធ្វើឱ្យនិស្សិតមានផាសុខភាពក្នុងពេលសិក្សា ។