ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សកម្មភាពការការពារគម្រោងសារណារបស់និស្សិតជំនាន់ទី១៣ មុខជំនាញ គណនេយ្យ និងសវនកម្មអានបន្ត
សកម្មភាពការការពារគម្រោងសារណារបស់និស្សិតជំនាន់ទី១៣ មុខជំនាញ គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចអានបន្ត
សកម្មភាពការការពារគម្រោងសារណារបស់និស្សិតជំនាន់ទី១៣ មុខជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារអានបន្ត
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មុខជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្យា បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សម្រាប់និស្សិតទូទៅ និង ៣៥% សម្រាប់អតីតនិស្សិត USEA ចូលរៀនថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២អានបន្ត
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មុខជំនាញ រដ្ឋបាលសាធារណៈ បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សម្រាប់និស្សិតទូទៅ និង ៣៥% សម្រាប់អតីតនិស្សិត USEA ចូលរៀនថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២អានបន្ត
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មុខជំនាញ គ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សម្រាប់និស្សិតទូទៅ និង ៣០% សម្រាប់អតីតនិស្សិត USEA ចូលរៀនថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២អានបន្ត