ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ

មាតិកា

facebook

Youtube

ការប្រជុំ & ព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ
កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌រវាងនិសិ្សតសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៉ីសថ៍អេយសៀ និង​ និសិ្សតសាកលវិទ្យាល័យ DPUIC នាថ្ងៃទី ០៣ ខែ ១០ ឆ្នាំ២០១១អានបន្ត
យុទ្ធនាការអនាម័យបរិស្ថានសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៏អ៊ីសថ៏អេយសៀ នាថ្ងៃទី ០៩ ខែ ០៩​ ឆ្នាំ២០១១អានបន្ត
សន្និសិទ្ធអន្តរជាតិនៅ Ubon Ratchathani ប្រទេសថៃអានបន្ត
ស្ដានទូតអាមេរិចនៅកម្ពុជាបាន ផ្តល់សៀវភៅដល់ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ខេត្តសៀមរាបអានបន្ត
ការចុះអនុស្សរណៈរវាងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ កម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យ Liaoning Technical, សាកលវិទ្យាល័យ People’s Republic នៃប្រទេសចិនអានបន្ត
ការចុះអនុស្សរណៈរវាងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ កម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យ ណុងឡាម (Nong Lam) ហូជីមីង ប្រទេសវៀតណាមអានបន្ត