ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ន

មាតិកា

facebook

Youtube

ការប្រជុំ & ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ន
សកម្មភាពចុះបង្រៀនសាកល្បងរបស់និស្សិតឯកទេស អប់រំភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវវិទ្យាល័យជាដៃគូ Roi Et Rajabhat University ប្រទេសថៃអានបន្ត
សកម្មភាពចុះបង្រៀនសាកល្បងរបស់និស្សិតឯកទេស អប់រំភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវវិទ្យាល័យជាដៃគូ Chaopraya University ប្រទេសថៃ ។អានបន្ត
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
ការប្រឡងជ្រើសរើស និងបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ថ្នាក់ជាតិ និងតំបន់នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ សៅអ៊ីស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) ទៅកាន់វាលពិឃាតបឹងជើងឯក និងសារៈមន្ទីរទួលស្លែងអានបន្ត
បទបង្ហាញស្ដីពីឥណទានសម្រាប់ការសិក្សា បទបង្ហាញដោយមន្ត្រីឥណទានតំណាងរបស់អង្គការ JWOCអានបន្ត