ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ

មាតិកា

facebook

Youtube

ការប្រជុំ & ព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ
សិក្ខាសាលាស្តីពី ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាអានបន្ត
សិក្ខាសាលា អំពីអាហារូបករណ៍របស់ Fullbright នៅសាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
គណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Dhurakij Pindit ប្រទេសថៃនិងគណៈ ប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាលល័យ Arizona State សហរដ្ឋអាមេរិចបានធ្វើសិក្ខាសាលានៅ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
រាជបណ្ដិត្យសភាកម្ពុជាអានបន្ត
ការធ្វើបទបង្ហាញ និង ពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់ស្តីពីរ បាយការណ៍ទស្សនៈវិស័យ អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឆ្នាំ ២០១១ ដំណើរ វិវត្តន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ ប្រទេសកម្ពុជា នៅឆ្នាំ ២០១០ និង ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ច នៅឆ្នាំ ២០១១ និង ឆ្នាំ២០១២​ ជាមួយមន្ត្រីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB)អានបន្ត
សកម្មភាពមន្រ្តី និងនិស្សិតចូលរួមសិក្ខាសាលារបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៌អាស៊ី (ADB)អានបន្ត