ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

facebook

Youtube

សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សកម្មភាពចុះបង្រៀនសាកល្បងរបស់និស្សិតឯកទេស អប់រំភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវវិទ្យាល័យជាដៃគូ Surindra Rajabhat University ប្រទេសថៃអានបន្ត
សកម្មភាពចុះបង្រៀនសាកល្បងរបស់និស្សិតឯកទេស អប់រំភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវវិទ្យាល័យជាដៃគូ Roi Et Rajabhat University ប្រទេសថៃអានបន្ត
សកម្មភាពចុះបង្រៀនសាកល្បងរបស់និស្សិតឯកទេស អប់រំភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវវិទ្យាល័យជាដៃគូ Chaopraya University ប្រទេសថៃ ។អានបន្ត
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
ការប្រឡងជ្រើសរើស និងបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ថ្នាក់ជាតិ និងតំបន់នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ សៅអ៊ីស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) ទៅកាន់វាលពិឃាតបឹងជើងឯក និងសារៈមន្ទីរទួលស្លែងអានបន្ត