ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ន

មាតិកា

facebook

Youtube

ការប្រជុំ & ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ន
ពិធីចុះអនុស្សរណៈលើការផ្ដល់សិទ្ធិដល់ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ជាកន្លែងចុះឈ្មោះ និងធ្វើតេស្ត IELTS ដោយមជ្ឍមណ្ឌលតេស្ត IELTS កម្ពុជានៃ IDP Education.អានបន្ត
Participant-Driven Professional Development at University of South-East Asiaអានបន្ត
ការចុះទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតជំនាន់ទី ៩ មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ទៅកាន់សណ្ឋាគារ សុខាសៀមរាបអានបន្ត
MEKONGSKILLS2WORK PROFESSIONAL DEVELOPMENT WORKSHOPអានបន្ត
កម្មវិធីបទបង្ហាញស្ដីពី ការរៀបចំស្លាយ និងវិធីសាស្ត្រនៃការ "ការពារសារណាសម្រាប់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ៨អានបន្ត
កម្មវិធីបទបង្ហាញស្ដីពី ការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន ដែលសហការរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងសាកលវិទ្យាល័យ TOKYO University of Social Welfare ប្រទេសជប៉ុនអានបន្ត