ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ន

មាតិកា

facebook

Youtube

ការប្រជុំ & ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ន
ASEAN YOUTH BUS 2017 With Collaboration between University of South-East Asia (USEA), Cambodia and UBOU Ratchathani Rajabhat University,Thailandអានបន្ត
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ទៅកាន់ប្រាសាទព្រះវិហារអានបន្ត
Culture exchange between assumption college Philippines and University of South-East Asia Siem Reapអានបន្ត
សកម្មភាពចុះកម្មសិក្សាបង្រៀនសាកល្បងរបស់និស្សិត USEA ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឯកទេស អប់រំភាសាអង់គ្លេស នៅសាកលវិទ្យាល័យ Ubon Ratchathani Rajabhat University នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃអានបន្ត
សកម្មភាពចូលរួមប្រជុំស្តីពីការបង្រៀនសាកល្បង និងផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៍រវាងនិស្សិត USEA ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឯកទេស អប់រំភាសាអង់គ្លេស ជាមួយនិងនិស្សិត Chaopraya University នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃអានបន្ត
សកម្មភាពបង្រៀនសាកល្បងរបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឯកទេស អប់រំភាសាអង់គ្លេស នៅសាលាអន្តរជាតិភ្យូឆឺរប្រាយអានបន្ត