ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

Facebook

American Corner

Youtube

សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សិក្ខាសាលាស្តីពីតម្រូវការគណនេយ្យករជំនាញក្នុងទីផ្សារការងារកម្ពុជា ដោយវាគ្មិនកិត្តិយសពោរពេញទៅដោយវិជ្ជាជីវៈនិងបទពិសោធន៍កម្រិតខ្ពស់ក្នុងវិស័យ!អានបន្ត
បញ្ជីឈ្មោះសិស្សានុសិស្សជ័យលាភី អាហារូបករណ៍ ស សុខា សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មុខជំនាញ បង្រៀនភាសាអង់គ្លេស បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សម្រាប់និស្សិតទូទៅ និង ៣៥% សម្រាប់អតីតនិស្សិត USEA ចូលរៀនថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២អានបន្ត
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មុខជំនាញ រដ្ឋបាលសាធារណៈ បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សម្រាប់និស្សិតទូទៅ និង ៣៥% សម្រាប់អតីតនិស្សិត USEA ចូលរៀនថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២អានបន្ត
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មុខជំនាញ ព័ត៌មានវិទ្យា បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សម្រាប់និស្សិតទូទៅ និង ៣៥% សម្រាប់អតីតនិស្សិត USEA ចូលរៀនថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២អានបន្ត
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មុខជំនាញ គ្រប់គ្រង គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សម្រាប់និស្សិតទូទៅ និង ៣០% សម្រាប់អតីតនិស្សិត USEA ចូលរៀនថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២អានបន្ត