ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ន

មាតិកា

facebook

Youtube

ការប្រជុំ & ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ន
កម្មវិធី Storytelling ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីយុវជន «អេកូយុវទូត៖ ជំនាន់អាជីវកម្មបៃតង» ដែលរៀបចំឡើងដោយអេកូយុវទូត និងទទួលបានការគាំទ្រពីអង្គការ Pact Cambodia រួមជាមួយការផ្តល់កិច្ចសហការពីសាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ខេត្តសៀមរាប ។អានបន្ត
ឱកាសក្លាយជាគណនេយ្យករ និងសវនករជំនាញលំដាប់ពិភពលោក តាមរយៈកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យករជំនាញ ACCA ស្តង់ដាចក្រភពអង់គ្លេស នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) ខេត្តសៀមរាប!អានបន្ត
ASEAN Network for Green Entrepreneurship and Leadership (ANGEL)អានបន្ត
ឱកាសក្លាយជាគណនេយ្យករ និងសវនករជំនាញលំដាប់ពិភពលោក !អានបន្ត
សកម្មភាពការពារសារណារបស់និស្សិតជំនាន់ទី១១នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០អានបន្ត
សកម្មភាពការពារសារណារបស់និស្សិតជំនាន់ទី១១នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០អានបន្ត