ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ការផ្សព្វផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

facebook

Youtube

ការផ្សព្វផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍
កម្មវិធីបទបង្ហាញសី្តពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្នើសុំអាហារូបករណ៍ និងការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីRead More
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើស និងជ្រើសរើសនិស្សិតឲ្យចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានសម្រាប់និស្សិតជំនាន់ទី ១១ លើកទី ១Read More
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកRead More
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការឈប់សម្រាកRead More
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកRead More
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រឡងជ្រើសរើសយកនិស្សិតឆ្នើមចំនួន ១៥នាក់ ផ្នែក Microsoft Word ០៥ នាក់ Microsoft Excel ០៥ នាក់ និង Microsoft PowerPoint ០៥ នាក់ ដើម្បីចូលរួមប្រឡង Microsoft Office Specialist World CHAMPIONSHIP 2017 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកRead More