ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ

មាតិកា

facebook

Youtube

ការប្រជុំ & ព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ
សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀបានការធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី របៀបធ្វើស្លាយ និងបទបង្ហាញនៃការការពារសារណា សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ៣ ឆ្នាំសិក្សា ២០០៨-២០១២អានបន្ត
សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការផ្សព្វផ្សាយអំពីការអនុវត្តស្មារតី នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់គ្នា ទៅវិញទៅមកលើអ្នកជំនាញទេសចរណ៍អាស៊ានអានបន្ត
USEA PARTICIPATED IN THE 2012 UM-PEDAC –CLMV RENEWABLE ENERGY SYMPOSIUM អានបន្ត
សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀបានធ្វើកិច្ចប្រជុំជាមួយ នឹងស្ថានទូតអាមេរិក ស្តីអំពីការដាក់សម្ភារៈនៅក្នុងបណ្ណាល័យអាមេរិកអានបន្ត
នៅថ្ងៃទី ២០​ ខែ សីហា ឆ្នាំ​ ​២០១២ សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ នឹងធ្វើការចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាង សាកលវិទ្យាល័យ Kasetsart (KU) ប្រទេសថៃ និងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
នៅថ្ងៃទី ២០​ ខែ សីហា ឆ្នាំ​ ​២០១២ សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ នឹងធ្វើការចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាង សមាគមអៃកីដូកម្ពុជា និង សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថអេយសៀអានបន្ត