ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ

មាតិកា

facebook

Youtube

ការប្រជុំ & ព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ
សាកលវិទ្យាល័យបានរៀបចំសិក្ខាសិលាស្តីពី “ការបូកសរុបលទ្ធផល ការងារប្រចាំឆមាសទី ១ និងលើកទិសដៅសម្រាប់ឆមាសទី ២ ឆ្នាំសិក្សា ២០១១-២០១២” អានបន្ត
សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានធ្វើការរៀបចំបទបង្ហាញស្តីពីការ ជ្រើសរើសអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិត ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ម៉ាឡេយ៉ាអានបន្ត
គណៈប្រតិភូនៃនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា បានមកចុះធ្វើការវាយតម្លៃនូវ ស្ថានភាពបណ្តុះបណ្តាលរបស់ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
The 3rd International Conference for Research and Academic Presentation on ASEAN Community and Regional Sustainable Developmentអានបន្ត
ការជួបប្រជុំសិស្សដែលបានជាប់អាហារូបករណ៍លើថ្លៃសិក្សា សម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋាន ២០១២-២០១៣អានបន្ត
ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានធ្វើសេចក្តីប្រកាស នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ស្តីអំពីការផ្តល់នូវអាហារូបករណ៍អានបន្ត