ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ន

មាតិកា

facebook

Youtube

ការប្រជុំ & ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ន
#កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា និងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធសិក្សា រវាងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand.អានបន្ត
#កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា និងចុះអនុស្សរណៈយោគយល់រវាងសាកលវិទ្យាកល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងសាកលវិទ្យាល័យ Sisaket Rajabhat University,Thailand.អានបន្ត
ការទទួលស្គាល់ការផ្តល់សេវាអប់រំ “តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក” របស់សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
ការបណ្ដុះបណ្ដាលពីចម្ងាយតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធី ZOOM​ និងUSEA LMS របស់សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
សកម្មភាពនសការស្ទង់កម្ដៅ ជូនគណៈគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក សាស្ត្រាចារ្យ និង​សិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ និងបង្ការការឆ្លងជំងឺ រលាកសួត COVID-19អានបន្ត
ការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់សប្ដាហ៍ទី១ របស់សាកវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត