ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ

មាតិកា

facebook

Youtube

ការប្រជុំ & ព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ
កិច្ចពិភាក្សាស្តីពី ការស្វែងយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ និងលទ្ធផលនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីផ្តល់ អាជ្ញាបណ្ណឲ្យសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ពីក្រុមហ៊ុន Cisco System ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ២២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១២អានបន្ត
សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្ដីពី “Malaysian-Cambodian Outreach Programmes” អានបន្ត
សិក្ខាសាលាស្ដីពី យុទ្ធសាស្ត្រស្វែងរកការងារធ្វើប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព អានបន្ត
Examination for Bachelor’s Scholarship to Suratthani Rajabhat University, Kingdom of Thailandអានបន្ត
Delegates from Ubon Ratchathani Rajabhat University (UBRU), Kingdom of Thailand, visited University of South-East Asia (USEA), Siem Reap, for International Conference Invitationអានបន្ត
សិក្ខាសាលាស្ដីពីទិដ្ឋភាពអភិវឌ្ឍអាស៊ី និងការវាយតម្លៃហានិភ័យ អភិបាលកិច្ចរបស់ប្រទេស និងផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ អានបន្ត