ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

Facebook

American Corner

Youtube

សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ចូលរួមសិក្ខាសាលា ស្តីពី «ក្លាយជាគណនេយ្យករជំនាញលំដាប់ពិភពលោកជាមួយ សមាគមគណនេយ្យករជំនាញ (ACCA) ចក្រភពអង់គ្លេស» នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) ខេត្តសៀមរាបអានបន្ត
ចូលរួមសិក្ខាសាលា ស្តីពី «ក្លាយជាគណនេយ្យករជំនាញលំដាប់ពិភពលោកជាមួយ សមាគមគណនេយ្យករជំនាញ (ACCA) ចក្រភពអង់គ្លេស» នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) ខេត្តសៀមរាប។អានបន្ត
កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលយុវជនរបស់ អេកូយុវទូត៖ ជំនាន់អាជីវកម្មបៃតង ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអេកូយុវទូតកម្ពុជា ដែលទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពីអង្គការដៃគូPact Cambodia ។អានបន្ត
កម្មវិធី Storytelling ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីយុវជន «អេកូយុវទូត៖ ជំនាន់អាជីវកម្មបៃតង» ដែលរៀបចំឡើងដោយអេកូយុវទូត និងទទួលបានការគាំទ្រពីអង្គការ Pact Cambodia រួមជាមួយការផ្តល់កិច្ចសហការពីសាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ខេត្តសៀមរាប ។អានបន្ត
ឱកាសក្លាយជាគណនេយ្យករ និងសវនករជំនាញលំដាប់ពិភពលោក តាមរយៈកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យករជំនាញ ACCA ស្តង់ដាចក្រភពអង់គ្លេស នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) ខេត្តសៀមរាប!អានបន្ត
ANGEL Virtual Kick-off Meeting ASEAN NETWORK FOR GREEN ENTREPRENEURSHIP AND LEADERSHIPអានបន្ត