ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

facebook

Youtube

សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀន/សាស្រ្តាចារ្យ ស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ USEA LMSអានបន្ត
និស្សិតជំនាន់ទី ៩ នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស របស់សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានទទួលអាហារូបករណ៍ដើម្បីសិក្សាបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើមុខជំនាញ គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ (MSc Tourism Management) នៅសាកលវិទ្យាល័យ Bournemouth នៃចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងគម្រោងអាហារូបករណ៍ CHEVENING 2020-2021 ។អានបន្ត
#កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា និងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធសិក្សា រវាងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand.អានបន្ត
#កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា និងចុះអនុស្សរណៈយោគយល់រវាងសាកលវិទ្យាកល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងសាកលវិទ្យាល័យ Sisaket Rajabhat University,Thailand.អានបន្ត
ការទទួលស្គាល់ការផ្តល់សេវាអប់រំ “តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក” របស់សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
ការបណ្ដុះបណ្ដាលពីចម្ងាយតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធី ZOOM​ និងUSEA LMS របស់សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត