ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ

មាតិកា

facebook

Youtube

ការប្រជុំ & ព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនៗ
សិក្ខាសាលាស្តីអំពី ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជំនួយសម្រាប់ការបង្កើតគេហទំព័រ និងសុវត្ថិភាពលើកម្មវិធីអានបន្ត
ក្នុងឱកាស ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំរោង ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៥៦ គ.ស ២០១២....អានបន្ត
On Research Project Cooperation between University of Malaya (UM), Malaysia and University of South-East Asia (USEA), Cambodia Februar 20, 2012អានបន្ត
កម្មវិធីអង្គប្រជុំ ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយចក្ខុវិស័យ បេសសកម្ម វិន័យ និងឯកសណ្ធាន​ការវាយតម្លៃការសិក្សា និងដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិត នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២អានបន្ត
កម្មវិធីអង្គប្រជុំ ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយចក្ខុវិស័យ បេសសកម្ម វិន័យ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្កលិកសិក្សា និងគោលការណ៍ផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលិកសិក្សា នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២អានបន្ត
សន្និសឹទអន្តរជាតិស្តីពីអានបន្ត