ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យ UBON RATCHATHANI RAJABHAT ព្រះរាជាណាចក្រថៃអានបន្ត
សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានរៀបចំពិធីចុះ អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Ubon Ratchathani Rajabhat នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ នាថ្ងៃទី ០៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣ វេលាម៉ោង ៩:០០ ព្រឹកអានបន្ត
ពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វីសិនហ្វាន់ (VF)អានបន្ត
ពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) និងអង្គការមូលនិធិអាស៊ី(TAF)អានបន្ត
Presentation on the Language Educator and Globalization at USEAអានបន្ត
សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ នឹងរៀបចំពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយ និង The Asia Foundationអានបន្ត