ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

facebook

Youtube

សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សន្និសិទ្ធអន្តរជាតិនៅ Ubon Ratchathani ប្រទេសថៃអានបន្ត
សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ​បានដឹកនាំនិសិ្សត ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយស្តីពិសីលធម៌សង្គម តម្លៃស្រ្តី និង គ្រួសារខ្មែរ នាថ្ងៃទី ១១ ខែ ១០ ឆ្នាំ​២០១១អានបន្ត
យុទ្ធនាការអនាម័យបរិស្ថានសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៏អ៊ីសថ៏អេយសៀ នាថ្ងៃទី ០៩ ខែ ០៩​ ឆ្នាំ២០១១អានបន្ត
កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌រវាងនិសិ្សតសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៉ីសថ៍អេយសៀ និង​ និសិ្សតសាកលវិទ្យាល័យ DPUIC នាថ្ងៃទី ០៣ ខែ ១០ ឆ្នាំ២០១១អានបន្ត
គ្រឹះស្ថាន អង្គរ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (កម្ពុជា) បានសហការជាមួយ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៉ីសថ៍អេយសៀ​ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ ជ្រើសរើសបុគ្គលិក ដំណែងមន្ត្រីបញ្ចូលទិន្នន័យផ្នែកសិក្សា នាថ្ងៃទី ០៦ ខែ ១០ ឆ្នាំ​២០១១អានបន្ត