ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានធ្វើការជួបប្រជុំជាមួយ បុគ្គលិកដើម្បីធ្វើការបូកសរុប លទ្ធផលការងារប្រចាំខែ កញ្ញា និងលើកផែនការទិសដៅសម្រាប់ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១២អានបន្ត
កម្មវិធីតម្រង់ទិស របស់និស្សិតជំនាន់ទី ៧ នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ក្រោមអធិបតីភាព លោក សៀន សុវណ្ណា សាកលវិទ្យាធីការ ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧-២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២អានបន្ត
សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការផ្សព្វផ្សាយអំពីការអនុវត្តស្មារតី នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់គ្នា ទៅវិញទៅមកលើអ្នកជំនាញទេសចរណ៍អាស៊ានអានបន្ត
សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ អបអរសាទរពិធីការពារសារណា ដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ របស់និស្សិតជំនាន់ទី៣ ឆ្នាំសិក្សា ២០០៨-២០១២ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧-២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ​២០១២អានបន្ត
សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀបានការធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី របៀបធ្វើស្លាយ និងបទបង្ហាញនៃការការពារសារណា សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ៣ ឆ្នាំសិក្សា ២០០៨-២០១២អានបន្ត
VISIT OF DELEGATION FROM RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY, THAILANDអានបន្ត