ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
គណៈប្រតិភូនៃនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា បានមកចុះធ្វើការវាយតម្លៃនូវ ស្ថានភាពបណ្តុះបណ្តាលរបស់ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត
ការជួបប្រជុំសិស្សដែលបានជាប់អាហារូបករណ៍លើថ្លៃសិក្សា សម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋាន ២០១២-២០១៣អានបន្ត
សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានធ្វើការរៀបចំបទបង្ហាញស្តីពីការ ជ្រើសរើសអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិត ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ម៉ាឡេយ៉ាអានបន្ត
សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានធ្វើការសម្ភាសន៍នូវសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់ វគ្គទី១ សម្រាប់អាហារូបករណ៍ ៥០ភាគរយ លើថ្លៃឈ្នួលសិក្សាថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋាន ២០១២-២០១៣អានបន្ត
សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និង​អង្គការ GIZ បានធ្វើការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីសហគ្រិនភាពអានបន្ត
ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានធ្វើសេចក្តីប្រកាស នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ស្តីអំពីការផ្តល់នូវអាហារូបករណ៍អានបន្ត