ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ក្នុងឱកាស ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំរោង ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៥៦ គ.ស ២០១២....អានបន្ត
On Research Project Cooperation between University of Malaya (UM), Malaysia and University of South-East Asia (USEA), Cambodia Februar 20, 2012អានបន្ត
កម្មវិធីអង្គប្រជុំ ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយចក្ខុវិស័យ បេសសកម្ម វិន័យ និងឯកសណ្ធាន​ការវាយតម្លៃការសិក្សា និងដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិត នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២អានបន្ត
កម្មវិធីអង្គប្រជុំ ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយចក្ខុវិស័យ បេសសកម្ម វិន័យ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្កលិកសិក្សា និងគោលការណ៍ផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលិកសិក្សា នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២អានបន្ត
Memorandum of Understanding Between University of South-East Asia, Siem Reap, Cambodia and Global Child, Phnom Penh, Cambodia on February 08, 2012អានបន្ត
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីសហគ្រិនភាពអានបន្ត