ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

Facebook

American Corner

Youtube

សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២០-២០២១ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ចាប់ផ្ដើមទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយ។ សូមមកចុះឈ្មោះចូលរៀនឱ្យបានទាន់ពេលវេលាស្របតាមកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ខាងក្រោម៖អានបន្ត
#សកម្មភាពការពារសារណារបស់និស្សិតជំនាន់ទី១១នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២0អានបន្ត
#សកម្មភាពការពារសារណារបស់និស្សិតជំនាន់ទី១១នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០អានបន្ត
#សកម្មភាពការពារសារណារបស់និស្សិតជំនាន់ទី១១នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ និង ថ្ងៃទី ១៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០អានបន្ត
#សកម្មភាពការពារសារណារបស់និស្សិតជំនាន់ទី១១នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០អានបន្ត
ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២០-២០២១ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រចាប់ផ្ដើមទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយ។ សូមមកចុះឈ្មោះចូលរៀនឱ្យបានទាន់ពេលវេលាស្របតាមកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ខាងក្រោម៖អានបន្ត