ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ការផ្សព្វផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍

មាតិកា

facebook

Youtube

ការផ្សព្វផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសម្រាប់ និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ៦ មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍ មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា និងមហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម និងនីតិសាស្រ្តRead More
PUBLICATION OF CONTRAC AWARDSRead More
ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌រវាងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អីុសថ៍អេយសៀ និងសាកលវិទ្យាល័យ Ubon Ratchathani RajabhatRead More
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកRead More
Announcement and Program for Happy New Year 2015Read More
Announcement Holiday for Khmer New Year 2015Read More