ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សិល្បះ និងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌

មាតិកា

facebook

Youtube

សិល្បះ & ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម
CULTURAL EXCHANGE BETWEEN STUDENTS OF KONYANG UNIVERSITY, SOUTH KOREA AND STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTH-EAST ASIA, CAMBODIA JULY 20, 2012អានបន្ត
កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌រវាងនិសិ្សតសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៉ីសថ៍អេយសៀ និង​ និសិ្សតសាកលវិទ្យាល័យ DPUIC នាថ្ងៃទី ០៣ ខែ ១០ ឆ្នាំ២០១១អានបន្ត