ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ

សេចក្ដីជូនដំណឹង

 

សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ បុគ្គលិកសិក្សា និងនិស្សិត ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ៖

 

នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះ សាកលវិទ្យាល័យអនុញ្ញាតឱ្យ បុគ្គលិកសិក្សា និងនិស្សិតឈប់ សម្រាកចំនួន ១០ ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី ០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤

 

បុគ្គលិកសិក្សា និងនិស្សិតទាំងអស់ត្រូវចូលបង្រៀន និងសិក្សាជាធម្មតាវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី ២១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤