ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
លោកចាន់ ភក្តី ដែលជាសាស្រ្តាចារ្យ នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានដឹកនាំនិស្សិតចំនួន ៩៨នាក់ ចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាអំពីប្រវត្តិ និងទំនាក់ទំនងនៃប្រាសាទ ប្រែរូប បន្ទាយស្រី និងនាគព័ន្ធ នាថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


លោកចាន់ ភក្តី ដែលជាសាស្រ្តាចារ្យ នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានដឹកនាំនិស្សិតចំនួន ៩៨នាក់ ចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាអំពីប្រវត្តិ និងទំនាក់ទំនងនៃប្រាសាទ ប្រែរូប បន្ទាយស្រី និងនាគព័ន្ធ នាថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២