ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រឡងជ្រើសរើសយកនិស្សិតឆ្នើមចំនួន ១៥នាក់ ផ្នែក Microsoft Word ០៥ នាក់ Microsoft Excel ០៥ នាក់ និង Microsoft PowerPoint ០៥ នាក់ ដើម្បីចូលរួមប្រឡង Microsoft Office Specialist World CHAMPIONSHIP 2017 នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

មាតិកា

facebook

Youtube

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រឡងជ្រើសរើសយកនិស្សិតឆ្នើមចំនួន ១៥នាក់ ផ្នែក Microsoft Word ០៥ នាក់ Microsoft Excel ០៥ នាក់ និង Microsoft PowerPoint ០៥ នាក់ ដើម្បីចូលរួមប្រឡង Microsoft Office Specialist World CHAMPIONSHIP 2017 នៅសហរដ្ឋអាមេរិក