ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
កិច្ចពិភាក្សារវាងគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងគណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យ DPU ស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាលរួមគ្នា (Join Degree Programs)

មាតិកា

facebook

Youtube

កិច្ចពិភាក្សារវាងគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងគណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យ DPU ស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាលរួមគ្នា (Join Degree Programs)

កិច្ចពិភាក្សារវាងគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងគណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យ DPU ស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាលរួមគ្នា (Join Degree Programs)លើឯកទេសគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច និងឯកទេសពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧