ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
កិច្ចពិភាក្សារវាងគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងគណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Federation ប្រទេសអូស្រ្តាលីស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាល Double Degree Programs

មាតិកា

facebook

Youtube

កិច្ចពិភាក្សារវាងគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងគណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Federation ប្រទេសអូស្រ្តាលីស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាល Double Degree Programs

កិច្ចពិភាក្សារវាងគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងគណៈប្រតិភូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Federation ប្រទេសអូស្រ្តាលីស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាល Double Degree Programs ដែលនិស្សិតអាចសិក្សា ២ ឆ្នាំនៅ USEA និង ២ ឆ្នាំ នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី ហើយទទួលបានសញ្ញាបត្រពីរ គឺដោយ USEA និងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Federation University Australia ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ ។