ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
កម្មវិធីបទបង្ហាញស្ដីពី " គោលការណ៍ និងនីតិវិធីសម្រាប់ការសរសេរសារណា "

មាតិកា

facebook

Youtube

កម្មវិធីបទបង្ហាញស្ដីពី " គោលការណ៍ និងនីតិវិធីសម្រាប់ការសរសេរសារណា "

នាថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានរៀបចំកម្មវិធីបទបង្ហាញស្ដីពី " គោលការណ៍ និងនីតិវិធីសម្រាប់ការសរសេរសារណា " ដើម្បីធានាបានប្រសិទ្ធភាព និងភាពជោគជ័យក្នុងការសរសេរសារណាបំពេញលក្ខខណ្ឌបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបស់និស្សិតជំនាន់ទី ៩ ។