ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ពិព័រណ៍ការងារ សម្រាប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ របស់អង្គការសម្រេចសុបិន្តកុមារកម្ពុជា

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


ពិព័រណ៍ការងារ សម្រាប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ របស់អង្គការសម្រេចសុបិន្តកុមារកម្ពុជា

       នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ សាកលវិទ្យាល័យ USEA បានចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ការងារ សម្រាប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ របស់អង្គការសម្រេចសុបិន្តកុមារកម្ពុជា នៅវិទ្យាល័យ ពួក ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប ។