ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
កម្មវិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាសាជាថ្មី រវាងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងសាកលវិទ្យាល័យ Ubon Ratchathani Rajabhat នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


កម្មវិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាសាជាថ្មី រវាងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងសាកលវិទ្យាល័យ Ubon Ratchathani Rajabhat នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

     កាលពីថ្ងៃទី ០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បានរៀបចំកម្មវិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាសាជាថ្មី រវាងសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងសាកលវិទ្យាល័យ Ubon Ratchathani Rajabhat នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ។ អនុស្សរណៈនេះផ្តោតទៅលើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសិក្សាធិការ ការផ្លាស់ប្តូរនិស្សិត សាស្ត្រាចារ្យ បុគ្គលិក ការស្រាវជ្រាវរួមគ្នា និងការបើកកម្មវិធី ភាសាថៃនៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ។