ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
កម្មវិធីទិវាពិព័ណ៍ការងារ ប្រឹក្សា តម្រង់ទិសអាជីព (Career Fair) ជាមួយសិស្សកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ប្រាសាទបាគង

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


កម្មវិធីទិវាពិព័ណ៍ការងារ ប្រឹក្សា តម្រង់ទិសអាជីព (Career Fair) ជាមួយសិស្សកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ប្រាសាទបាគង

         សាកលវិទ្យាល័យ USEA បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ទិវាពិព័ណ៍ការងារ ប្រឹក្សា តម្រង់ទិសអាជីព (Career Fair) ជាមួយសិស្សកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ប្រាសាទបាគង កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នំា២០១៨ ដើម្បីឲ្យប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស អាចស្វែងរកអាជីពការងារ ជំនាញ និងបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ ឬសាលាជំនាញបច្ចេកទេស បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា។