ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
មូលនិធិសប្បុរធម៌របស់សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៉ីសថ៍អេយសៀ

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


មូលនិធិសប្បុរធម៌របស់សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៉ីសថ៍អេយសៀ

សេចក្តីអំពាវនាង ដល់សប្បុរសជន ចូលរួមវិភាគទាន ឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ និងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា​ ខេត្តសៀមរាប តាមរយៈមូលនិធីសប្បុរធម៌របស់សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA)