ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
#កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា និងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធសិក្សា រវាងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand.

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


#កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា និងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធសិក្សា រវាងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand.