ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀន/សាស្រ្តាចារ្យ ស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ USEA LMS

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀន/សាស្រ្តាចារ្យ ស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ USEA LMS