ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ការអនុវត្តការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា ផ្តល់ឱកាសឱ្យនិស្សិតសិក្សាស្វែងយល់អំពីបរិយាកាសនៃការបណ្តុះបណ្តាលភាសាអង់គ្លេស

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


ការអនុវត្តការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា ផ្តល់ឱកាសឱ្យនិស្សិតសិក្សាស្វែងយល់អំពីបរិយាកាសនៃការបណ្តុះបណ្តាលភាសាអង់គ្លេស
 ការអនុវត្តការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា ផ្តល់ឱកាសឱ្យនិស្សិតសិក្សាស្វែងយល់អំពីបរិយាកាសនៃការបណ្តុះបណ្តាលភាសាអង់គ្លេស ផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ទទួលបានការប្រឹក្សាពីគ្រូជំនាញ និងស្វែងយល់និងផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមក ។ ដូច្នេះនិស្សិតសិក្សាមុខជំនាញបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស (TEFL) នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ នឹងទទួលបានឱកាសចុះកម្មសិក្សាបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុង និងក្រៅប្រទេស ។
#ChaoprayaUniversity, Thailand