ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ឱកាសក្លាយជាគណនេយ្យករ និងសវនករជំនាញលំដាប់ពិភពលោក តាមរយៈកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យករជំនាញ ACCA ស្តង់ដាចក្រភពអង់គ្លេស នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) ខេត្តសៀមរាប!

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


ឱកាសក្លាយជាគណនេយ្យករ និងសវនករជំនាញលំដាប់ពិភពលោក តាមរយៈកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យករជំនាញ ACCA ស្តង់ដាចក្រភពអង់គ្លេស នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) ខេត្តសៀមរាប!
ចាប់ផ្តើមសិក្សានៅ ថ្ងៃទី ៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ!!! 
-ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង ១៥.០០ នាទី ដល់ ម៉ោង ១៩.៣០ នាទី
-ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង ០៨.០០ នាទី ដល់ ម៉ោង ១២.០០ នាទី
ចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃចូលសិក្សា និស្សិតនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ដូចខាងក្រោម៖
-ថ្លៃចុះឈ្មោះជានិស្សិត ACCA Global នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (ACCA Registration fee)
-ថ្លៃសមាជិកភាព ACCA Global ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល ១ឆ្នាំ (ACCA Annual subscription fee for 1 year)