ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ចូលរួមសិក្ខាសាលា ស្តីពី «ក្លាយជាគណនេយ្យករជំនាញលំដាប់ពិភពលោកជាមួយ សមាគមគណនេយ្យករជំនាញ (ACCA) ចក្រភពអង់គ្លេស» នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) ខេត្តសៀមរាប។

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


ចូលរួមសិក្ខាសាលា ស្តីពី «ក្លាយជាគណនេយ្យករជំនាញលំដាប់ពិភពលោកជាមួយ សមាគមគណនេយ្យករជំនាញ (ACCA) ចក្រភពអង់គ្លេស» នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) ខេត្តសៀមរាប។
  •  ទទួលចុះឈ្មោះរហូតដល់ថ្ងៃទី ០៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ម៉ោង ៧ ព្រឹក តាមតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម 
  •  សក្ខាសាលាអនឡាញប្រព្រឹត្តទៅ នៅថ្ងៃទិ ០៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ 
ម៉ោង ១០ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១១:៣០ នាទីព្រឹក
Sharing Workshop on Become a world-class professional accountant with ACCA at University of South-East Asia.
Online workshop:
  •  Registration Deadline : 7 August 2021, 7:00 am
  •  Date: 7 August 2021, 10.00-11:30 am
Register Link : https://forms.gle/cD1L4wVv6KBpebuz7