ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ការសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេសជាមួយកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Chevening ជួបជាមួយនឹងអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Chevening ដែលគាត់នឹងមកពន្យល់ពីគន្លឹះ និងបទពិសោធន៍នៃការដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ នឹងព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗជាច្រើនទៀត

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


ការសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេសជាមួយកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Chevening ជួបជាមួយនឹងអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Chevening ដែលគាត់នឹងមកពន្យល់ពីគន្លឹះ និងបទពិសោធន៍នៃការដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ នឹងព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗជាច្រើនទៀត
សិក្ខាសាលាតាមរយៈប្រព័ន្ធ Online នឹងធ្វើឡើងនៅ៖
 ថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១
 វេលាម៉ោង ១៥:០០ ដល់ម៉ោង ១៦:០០ រសៀល
 តាមរយៈ Zoom meeting
 
ចុះឈ្មោះចូលរួមដោយសេរីតាមរយៈ link ខាងក្រោម:
 https://forms.gle/PDvDq3oaF5gg1ykj6
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖
 016 473 647