ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
បណ្ឌិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បានចូលរួមឧបត្ថម្ភអង្ករចំនួន ៤ តោនជូនរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ពិន ប្រាកដ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប ។

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


បណ្ឌិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បានចូលរួមឧបត្ថម្ភអង្ករចំនួន ៤ តោនជូនរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម ពិន ប្រាកដ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប ។