ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរបស់អ្នកទៅកម្រិតអន្តរជាតិ ជាមួយសមាគមន៍គណនេយ្យករជំនាញ (ACCA) ចក្រភពអង់គ្លេស! អ្នកនឹងក្លាយជាគណនេយ្យករជំនាញ និងជាសវនករលំដាប់ពិភពលោក ដោយចាប់ផ្តើមសិក្សាយកវិញ្ញាបនបត្រគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រប់គ្រងកម្រិតបឋម គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុនិងគ្រប់គ្រងកម្រិតមធ្យម និងវិញ្ញាបនបត្រឌីប្លូមគណនេយ្យនិងអាជីវកម្ម នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) ក្នុងខេត្តសៀមរាប ក្រុងអង្គរ។

មាតិកា

Facebook

American Corner

Youtube

ផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរបស់អ្នកទៅកម្រិតអន្តរជាតិ ជាមួយសមាគមន៍គណនេយ្យករជំនាញ (ACCA) ចក្រភពអង់គ្លេស! អ្នកនឹងក្លាយជាគណនេយ្យករជំនាញ និងជាសវនករលំដាប់ពិភពលោក ដោយចាប់ផ្តើមសិក្សាយកវិញ្ញាបនបត្រគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រប់គ្រងកម្រិតបឋម គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុនិងគ្រប់គ្រងកម្រិតមធ្យម និងវិញ្ញាបនបត្រឌីប្លូមគណនេយ្យនិងអាជីវកម្ម នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) ក្នុងខេត្តសៀមរាប ក្រុងអង្គរ។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ អ្នកនឹងទទួលបាន ការលើកលែងថ្លៃចុះឈ្មោះជានិស្សិតនៃសមាគមន៍គណនេយ្យករជំនាញ (ACCA) ចក្រភពអង់គ្លេស និងថ្លៃបង់សមាជិកភាព ACCA Global រយៈពេលមួយឆ្នាំ!
ចាប់ផ្តើមសិក្សាតាមកាលបរិច្ឆេទដូចខាងក្រោម៖ 
- លើកទី១៖ ថ្ងៃទី ៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១
- លើកទី២៖ ថ្ងៃទី ៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២
សិក្សាថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ រៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍។
Class Start Date: 
- First intake: 6-November-2021
- Second intake: 8-January-2022
Study on Saturday and Sunday every weekend.
Register By Scanning the QR Code or Link Below!