ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
បណ្ឌិត សៀន សុវណ្ណា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ និង សាលាអន្តរជាតិភ្យូឆឺរប្រាយ បានសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប និងសង្កាត់ជ្រាវ ដើម្បីផ្តល់អំណោយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិខ្នារ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុង-ខេត្តសៀមរាបដែលកំពុងជួបការលំបាកជីវភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ-១៩ រាតត្បាត ។

មាតិកា

Facebook

American Corner

Youtube

បណ្ឌិត សៀន សុវណ្ណា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ និង សាលាអន្តរជាតិភ្យូឆឺរប្រាយ បានសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប និងសង្កាត់ជ្រាវ ដើម្បីផ្តល់អំណោយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិខ្នារ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុង-ខេត្តសៀមរាបដែលកំពុងជួបការលំបាកជីវភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ-១៩ រាតត្បាត ។